Uluslararası İş Analizi

Uluslararası ticaret, ulusal sınırları aşan her türlü ticari faaliyeti içerir. Sınırlar işletme literatüründe birtakım tanımlar bulunsa da ancak uluslararası terimi için basit veya evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım mevcut değildir. İşletme tanımsal yelpazenin bir ucunda, uluslararası ticaret, iki veya daha fazla ülkede mal ve hizmet satın alan ve/veya satan kuruluş olarak tanımlanır. Yönetim tek bir ülkede olsa bile daha fazla ulusal sınırlar vardır. Yelpazenin diğer ucunda, uluslararası ticaret sadece bunlarla eşittir. Kendi ülkeleri dışında faaliyet birimleri olan büyük işletmeler. İçinde ortada, bazı yönetsel yönler sağlayan kurumsal düzenlemeler yer alır. Yurtdışında gerçekleşen ekonomik faaliyetin ancak mülkiyeti kontrol etmede yetersiz kalması faaliyeti yürüten işletmenin, örneğin yerel kuruluşlarla ortak girişimler sahip olunan işletme veya yabancı hükümetlerle iş yaparak farklı stratejiler öğrenebilirler.

Uluslararası ticaret ve finansın geleneksel biçiminin yanı sıra en yeni çok uluslu işletme operasyonları biçiminde, uluslararası ticaret, ölçek olarak muazzam hale geldi ve birçok karşılaştırmalı işletme çalışması türünden politik, ekonomik ve sosyal üzerinde büyük bir etki uygulamaya başladı. Yabancı ticari operasyonların birçok yönü hakkında bilgi. Aslında, bazen yabancı operasyonlar ve karşılaştırmalı işletme eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.

Oyuna özgü dinamik faktörlerin etkilerinin vurgulanması gerekir. Uluslararası ticaret alanı, gelişen ve gelişmenin tüm ilgili aşamalarında hissedilir ve iş planlarını uygulamak. Sürecin ilk geniş aşaması, kurumsal yol gösterici ilkeleri formüle edin. İlk adımın altında özetlendiği gibi bir dizi iş planını formüle etmek ve uygulamak, firmanın piyasadaki yol gösterici ilkeler. Yol gösterici ilkeler arasında şunlar olmalıdır: diğer şeyler, firmanın ne olmaya çalıştığına dair uzun vadeli bir görüş sağlar. Ve bölüm ve alt yönetici araçlarına yön sağlamak, bazı firmalar basitçe birbiriyle ilişkili bir dizi stratejik seçim olan “karar çemberini” kullanın. Piyasalarının uluslararası anlaşmasıyla karşı karşıya kalan herhangi bir firmaya zorlanmıştır.

ULUSLARARASI YAPILAN İŞTE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

1. SİYASİ VE HUKUKİ FARKLILIKLAR

Dış pazarların siyasi ve yasal ortamı, dış pazarlarınkinden farklıdır. Yerli. Karmaşıklık genellikle, dünyadaki ülke sayısı arttıkça artar. Bir şirketin yaptığı iş artar. Şunu da belirtmek gerekir ki, Siyasi ve hukuki ortam birçok memleketin bütün illerinde aynı değildir. Pazarlar. Örneğin, siyasi ve yasal ortam tam olarak Hindistan’ın tüm eyaletlerinde aynı.

2. KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

Kültürel farklılıklar, uluslararası ilişkilerin en zor sorunlarından biridir. Pazarlama. Bununla birlikte, birçok iç pazar da kültürel içeriklerden bağımsız değildir. Çeşitlilik vardır. Kolay bir çeşitlilik değildir fakat kültürel farklıların sunduğu bazı zamanlar olumlu sonuçlar getiren bazı zamanlarda da anlaşmazlığa yol açtıran çeşitliliklerdir.

3. EKONOMİK FARKLILIKLAR

Ekonomik ortam ülkeden ülkeye değişebilir. Bazı ülkelerde ekonomik refahlık varken bazı ülkelerde bu durum böyle olmayabilir. Bazı üretimin %85-90’ını yaparken de bazı ülkelerde bu oranın %50 sini falan sağlamaktadır.

4. PARA BİRİMİNDEKİ FARKLAR

Para birimi ülkeden ülkeye değişir. Bu bazen neden olabilir. Döviz kuru sorunlarının yanı sıra para biriminin çevrilebilirliği sorunları dalgalanmalar. Parasal sistem ve düzenlemeler de değişebilir. Bazı ülkelerin para birimleri evrensel ve daha kıymetli olabiliyor eğer ki iş yaptığı ülkenin para birimi alım yaptığı ülkeye göre kullanımı ve ölçü değeri azsa uluslararası işler de para konusunda zorluklar yaşanabilir.

5. DİLDEKİ FARKLILIKLAR

Uluslararası bir pazarlamacı, genellikle aşağıdakilerden kaynaklanan sorunlarla karşılaşır: dilde farklılıklar. Aynı dil farklı dillerde kullanılsa bile ülkelerde aynı terimlerin farklı anlamları olabilir. Dil ancak sorun, uluslararası pazarlamaya özgü bir şey değildir.

6. PAZARLAMA ALTYAPISINDAKİ FARKLAR

Farklı ülkelerde bulunan pazarlama olanaklarının mevcudiyeti ve doğası ülkeler büyük ölçüde değişebilir. Örneğin, çok etkili bir reklam mecrası bir pazarda mevcut olmayabilir veya başka bir pazarda az gelişmiş olabilir.

7. TİCARET KISITLAMALARI

Ticaret kısıtlaması, özellikle ithalat kontrolleri çok önemli bir sorundur, uluslararası bir pazarlamacının karşılaştığı durum. Ülkeler çoğu zaman ticaret kısıtlamaları yaşayabiliyor çünkü kurallar, hükümetten alınan izinler, hava koşulları maddi imkanlar, firmaların kurallarındaki anlaşmazlıklar vs. gibi ticari kısıtlamalar yaşayabiliyorlar.

8. YÜKSEK MESAFE MALİYETLERİ

Pazarlar uzak mesafeden uzaklaştığında, nakliye maliyeti yüksek olur. Ve teslimatı etkilemek için gereken süre daha uzun olma eğilimindedir. Mesafe, diğer bazı maliyetleri de artırma eğilimindedir. Bunun içinde taşıma yollarının detaylı araştırılması maliyet açısından faydalı olabilir.

9. TİCARET UYGULAMALARINDA FARKLILIKLAR

Ticari uygulamalar ve gelenekler iki ülke arasında farklılık gösterebilir. Ülkelere göre satın alınan ürünler ve ürün çeşitlilikleri farklılık gösterebilir. Her ülke de tüketim şekilleri aynı değildir bu da ticari uygulamalarda farklılıklar gösterebilir.

ULUSLARARASI İŞ ANALİZİ İÇİN ÇEVRE

Çevresel iş analiz, “stratejistlerin izlediği süreç” olarak tanımlanır. Ekonomik, resmi/yasal, piyasa/rekabetçi, tedarikçi/teknolojik, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek için coğrafi ve sosyal firmalar. Çevresel teşhis, analiz edilerek alınan yönetimsel kararlardan oluşur. Çevresel verilerin (fırsatlar ve tehditler) önemi analiz. Yukarıda verilen çevresel analiz tanımı, Mevcut bir firma için stratejik yönetim süreci bağlamı. Ancak, Çevresel analizin yeni iş dünyasının temel taşı olduğu oldukça açık fırsat analizi de cabası. Gerçekten de, bugün bu gerçeğe geçmişte olduğundan çok daha fazla vurgu yapılmaktadır. Çevre analizinin stratejik yönetim için temel bir ön koşul olduğunu karar verme. Çevresel, “stratejistlerin analizleri” olarak. Ekonomik, resmi/yasal, piyasa/rekabetçi, okul/teknolojik, fırsatlarını ve tehditlerini için adaylar ve sosyal firmalar. Çevresel teşhislerden, alınan idaresel kararlardan oluşur. Verileri (fırsatlar ve tehlikeler) analiz lisanslı sözlük tanımı, mevcut bir firma için stratejik yönetim süreci. Ancak, Çevresel yeni iş temel taşını analiz edildiğinde açıklanacak fırsat analizi de cabası. Gerçekten de, bu ürün hakkında çok daha fazla vurgu yapılmaktadır. Çevre analizinin stratejik yönetim için temel bir ön koşuldur karar verme. Örneğin, Pazarlama Yönetimi’nin son baskılarında, Dünyaca ünlü ve yazar Philip Kotler Pazarlamayı anlatıyor. Pazarlama Denetiminin ilk olarak Çevre Denetimi, bu önceki baskılarında, Pazarlama Denetimi tanımının herhangi bir referanstır. Artık bir işletmenin beklentilerinin sadece kaynaklarına değil aynı zamanda çevreye de bağlı olduğu tartışılmaz bir şekilde kabul edilmektedir. Güçlü yönlerin analizi, zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler (SWOT), iş politikası formülasyonu için çok önemlidir. Bir bireyin yaşamı ve başarısı, fizyolojik faktörler, özellikler ve beceriler de dahil olmak üzere, çevre ile başa çıkmak için doğuştan gelen yeteneğine bağlı olduğu gibi, bir işletme şirketinin hayatta kalması ve başarısı, doğuştan gelen gücüne komutası olarak kaynaklara bağlıdır. Fiziksel kaynaklar, finansal kaynaklar, beceri ve organizasyon ve çevreye uyarlanabilirliği dolayısıyla her ticari girişim, bir dizi iç faktörden oluşur ve bir dizi dış faktörle karşı karşıya kalır. İç faktörler genellikle kontrol edilebilir faktörler olarak kabul edilir, çünkü şirket bu faktörler üzerinde kontrole sahiptir; personeli, fiziksel tesisleri, organizasyonu ve pazarlama karması gibi işlevsel araçları gibi faktörleri çevreye uyacak şekilde değiştirebilir veya değiştirebilir.

Dış etkenler ise genel olarak şirketin kontrolü dışındadır. Ekonomik faktörler, sosyo-kültürel faktörler, hükümet ve yasal faktörler, demografik faktörler, jeofizik faktörler vb. gibi dış veya çevresel faktörler bu nedenle genellikle kontrol edilemeyen faktörler olarak kabul edilir. Çevresel faktörler bir firmanın kontrolü dışında olduğundan, başarısı büyük ölçüde çevreye uyum yeteneğine, yani fırsatlardan ve fırsatlardan yararlanmak için iç (kontrol edilebilir) değişkenleri uygun şekilde tasarlama ve ayarlama yeteneğine bağlı olacaktır. Tehditlerle mücadele etmek için çevre. İş ortamı, bir mikro çevre ve bir makro çevreden oluşur.

Çevresel İş Analizi

ULUSLARARASI İŞ ANALİZİ NEDİR?

Uluslararası iş planlarını düzende ve gidişatının sağlam olabilmesi hiçbir açıdan kayıp ya da eksiklik yaşamamak için kullanılması gereken bir sistematiktir. İşlerin en kısa sürede ve en ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi için o işle ilgili bilgilerin sistemli olarak toplanıp analiz edilmesi sürecidir. Bir kurumda, anlaşma yapılan karşı yer alan her işin nitelik, nicelik, gerekler ve sorumluluklarını ayrı ayrı belirleyerek işleri bilimsel yöntemlerle doğru ve etkin biçimde inceleyen bir tekniktir. Bir kurumun yapısını, temel prensiplerini ve işlemlerini anlamak için paydaşlar arasında bir bağlantı olarak görev yapmak ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayan çözümler sunmak için kullanılan görevler ve teknikler bütünüdür. Kurumsal hedefleri anlamayı, bu hedeflerin belirli amaçlarla bağlantısını kurmayı, kurumun bu hedef ve amaçlara ulaşabilmesi için atması gereken adımları belirlemeyi ve bu kurumun içinde ve dışındaki çeşitli kurumsal birimlerin ve paydaşların nasıl etkileşimde bulunması gerektiğinin tanımlamasını yapar. İş analizi kendi içinde kendi firma bazında yapıldığında her şey daha kontrollü gidildiğinden dolayı yapması biraz daha kolaya uygun biçimde olabilir fakat iş, uluslararası iş analizi söz konusu ise biraz daha zor olabiliyor çünkü bu konumda hem kendi hem de karşı firmanın iş bölümünden sorumlu olman gereken yerler olabilir. Kurumların hedeflerini nasıl gerçekleştirdiklerini anlamayı ve dış paydaşlara ürün ve hizmet sağlamak için kurumda bulunması gereken yetenekleri tanımlama sürecidir. – Kurumun mevcut durumunu anlamak ya da iş ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda bir temel oluşturmaktır. İş analizi; yapılan bu çalışmalar sonucu, bir işin ne olduğu, niçin ve nasıl yapıldığı, iş ihtiyaçları, hedef ve amaçları ve o işin yerine getirilmesi için ne gibi bilgi, yetenek, ustalık ve sorumluluk gerektiğinin saptanmasıdır. Genel anlamda; meslekleri analiz etmenin sistemli bir yöntemi ve meslekler hakkında bilgi toplama olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası iş analizi değerlendirmelerinde özel anlamda ise; bir kurumun yapısını, temel prensiplerini ve işlemlerini anlamak için paydaşlar arasında bir bağlantı olarak görev yapmak ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayan çözümler sunmak için kullanılan görevler ve teknikler bütünüdür.

Uluslararası İş Analizi

Instagram Hesabı‘mızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*