Lojistik ve Taşıma Mevzuatı

LOJİSTİK YÖNETİMİ

En basit tanımıyla malın üretildiği ilk basamaktan, nihai tüketiciye ulaştırıldığı son basamağa kadar ki geçen sürecin tamamını kapsar. Bu sürecin içinde depolama, nakliye, paketleme, gümrükleme ve dağıtım gibi aşamalar bulunur. Hepimizin bildiği gibi lojistik yönetiminde en önemli faktörler zaman ve maliyettir. Doğru taşıma modunu seçmek bize hem maliyetten hem zamandan tasarruf sağlayacaktır.

KARA YOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

 • Konuya girmeden önce bu yönetmeliğin amacı nedir biraz ondan söz etmek istiyorum. Kara yolu Taşıma Yönetmeliği,
 • Kara yolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek;
 • Taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak;
 • Taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek,
 • Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak,
 • Bu faaliyetlerin bir bütün halinde ve kullanılabilecek en verimli şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.

YÖNETMELİĞİN KAPSAMINA GİRENLER VE UYGULAMA SAHASI

 • Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını
 • Taşıma işleri işletmecilerini
 • Nakliye ambarı işletmecilerini
 • Taşıma acentelerini
 • Taşıma işleri komisyoncularını
 • Karo işletmecilerini
 • Lojistik işletmecilerini
 • Taşıma işleri organizatörlerini
 • Terminal işletmecilerini
 • Dağıtıcıları
 • Oto kiralama işletmecilerini
 • Taşıma işlerinde çalışanları
 • Taşımalarda kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç ve yapıları kapsar.

YÖNETMELİĞİN KAPSAMI DIŞINDA OLANLAR

 • Özel otomobiller ve römorklarıyla yapılan taşımalar,
 • Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler ve üniversitelere ait otomobillerle yapılan taşımalar,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar,
 • Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNDE 7 GENEL KURAL

 • Ekonomik,
 • Seri,
 • Güvenli,
 • Elverişli,
 • Çevreye kötü etkisi en az,
 • Kamu yararını gözetecek şekilde,
 • Serbest rekabet ortamında gerçekleştirilmelidir.

YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU

Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini almaları zorunludur. Yetki belgesi için bakanlığa müracaat edilmelidir.

YETKİ BELGESİ TÜRLERİ

 • C YETKİ BELGESİ: Kara yoluyla uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir
 • E YETKİ BELGESİ: Uluslararası taşımacılık yapacak kamu kurum ve kuruluşlara verilir.
 • F YETKİ BELGESİ: Uluslararası yolcu taşımacılığı alanında acentecilik yapacaklara verilir.
 • G YETKİ BELGESİ: Uluslararası eşya taşımacılığında acentecilik yapacaklara verilir.
 • H YETKİ BELGESİ: Uluslararası eşya taşımacılığında komisyonculuk yapacaklara verilir.

Bu belge türleri taşımanın türüne göre kendi içlerinde de ayrılmaktadır.

Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren hizmetlerini, hizmetin ifasını imkânsız kılan yasal mücbir sebepler dışında yapmaktan kaçınamazlar. Bu hizmetlerden ayırım yapmaksızın herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar.

CMR ANLAŞMASI

CMR sözleşmesi bir malın uluslararası taşınması sırasında göreceği zarar ziyan kayıp ve gecikmelerden gönderici ve alıcı arasındaki sorumlulukları saptayan, yükümlülükleri belirleyen çok uluslu bir anlaşmadır.

ULUSLARARASI YOLCU VE EŞYA TAŞIMALARI

 • Türkiye’ye kara yoluyla veya demir yoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya Türkiye’nin herhangi bir deniz limanına deniz yoluyla gelen yüklü karayolu taşıtlarının, herhangi bir aktarma olmadan yapacağı transit taşımaları,
 • Türkiye’ye demir yolu, deniz yolu veya hava yoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden kara yolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımaları,
 • Türkiye’den kara yolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları,
 • Diğer ülkelerden kara yolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları,
 • İndirme, bindirme ve/veya yükleme, boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke dışındaki ülkeler olan üçüncü ülke taşımalarını,
 • Türkiye’ye demir yolu veya deniz yoluyla gelen dolu veya boş yabancı plakalı römork veya yarı römorkların yurtiçine veya üçüncü ülkelere veya tersi yönde çekilmelerini veya taşınmalarını, kapsar.

TEHLİKELİ MADDELERİN VE TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI

Tehlikeli madde veya tehlikeli atık taşıyan taşıtlarının; taşıyacakları tehlikeli maddenin veya tehlikeli atığın özelliğine uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgeler ile tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesini ibraz ederek, ilgili mercilerden bu taşımalar için ayrıca izin almakla yükümlüdürler.

GÖNDEREN VE YOLCULARIN SORUMLULUKLARI

 • GÖNDEREN: Gönderilerini, ilgili kanunlara ve diğer mevzuata uygun bir şekilde taşımayı yapacak yetki belgesi sahibine teslim etmekten sorumludur.
 • GÖNDEREN: Eşyanın cinsi, miktarı, nitelikleri, istifleme şekli, kalkış ve varış noktası, alıcının adı ve adresi ile kimliğini belirtmek suretiyle kendi adres ve kimlik bilgileri gibi diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak yetki belgesi sahibine bildirmek zorundadır. Yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak sorumluluk gönderene aittir.
 • YOLCULAR: Trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız edecek, tutum ve davranışlarda bulunamamalı, taşıtın teknik donanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir cihazı kullanmamalıdırlar.
 • HİZMETTEN YARARLANANLARIN HAKKI: Yetki belgesi sahipleri hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermek zorundadırlar. Kusursuz hizmet, hizmetten yararlananların hakkıdır.

KAYNAKÇA

 • https://www.alomaliye.com/2018/01/08/karayolu-tasima-yonetmeligi-yeni/
 • http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kara%20Yolu%20Ta%C5%9F%C4%B1mac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180108-1.htm

Instagram Hesabı‘mızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*