Dış Ticarette Sigortacılık

Dış Ticaret Nedir ?

Ülkeler arası malların ve sermayenin bağlantılı olarak birbiriyle aktarılmasıdır. Dış ticaret alım (ithalat), satım (ihracat) olarak gerçekleşmektedir.

Sigorta Nedir?

İnsanlar genel olarak kendini korumak ister ve bunu da önlemler alarak yapabilirler. Sigorta kişilerin karşılaşabileceği birçok risklere karşı korumaya yönelik bir faaliyettir. Sigortanın  işlevi kişilere ve kuruluşlara ekonomik ve sosyal hayatta güven sağlamaktır.

Dış Ticarette Sigorta

Dış ticaret yapılırken konu olan mallar ihracatçı tarafından ithalatçıya teslim edilene kadar belli bir süre olur ve bu süre zarfında sigorta yaptırılır. Bu sigorta malların taşıma sırasında aksi durumlarda (ziyan, hasar) güvence altına alır. Sigorta, imha veya yanlış kullanım durumunda yükünüzün değerini telafi etmek için bir plandır.

Sigortanın Amaçları

Finansal Koruma: Bireylere ve ilgili kuruluşlara olası bir risk durumuna karşı mali koruma sağlar.

Tazminat: Sigortalıların eylemleri nedeniyle zarar gören diğer kişilere yapılan ödemeler olabilir.

İş Güvencesi: Sigorta kapsamına sahip bir işletme, sigorta şirketinin bir kayıp olması halinde tazminat sağlamak zorundadır ve buna uygun olarak karşı tarafa bu aktarımı yapar. 

Dış Ticarette Nakliye Sigortaları

 Sigortaları güvence altına alırken dikkat etmeniz gereken 4 konu:

Sigorta Kapsamı

 Nakliyeye konu olan ürünlerinizin  kaybolması veya imha edilmesi durumunda ne tür bir teminat beklediğiniz konusunda nakliye şirketinizle konuşun. Kendinizi garantiye alın

Yüklenici Taraf

Sigortayı kimin güvence altına alacağına karar verin. Sorumluluğunuz, malın unvanının satıcıdan alıcıya değiştiği noktada sona ermektedir. Gönderiniz için varışta durumuna bakılmaksızın ödeme garantisi verildiyse, müşterinizin sigortayı idare etmesine izin verme konusunda daha kolay olabilirsiniz. Ancak, açık hesap gönderiyorsanız, sigortayı yalnızca kendiniz değil, herhangi bir talebin hızlı bir şekilde çözüleceğini görmek için bir şirket aracılığıyla güvenceye almanız mantıklıdır.

Maliyet

 Bazen karşı taraf sigorta ve ödeme teklifini ister, bazen istemezler. Siz bu durumda sigorta için nasıl finansal sorumluluk aldıklarını, teminatın maliyetine ve masrafların her iki tarafı da nasıl etkileyeceğine bağlıdır. 

Belgeler

Sigortayı kim düzenler ve öderse, bir talep durumunda sunmaya hazır olmanız gereken özel belgeler vardır. 

Nakliyat Sigortaları İçerisinde Yer Alan Sorumluluk Poliçeleri

1- Ambar Yükü Veya Yurt İçi Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası

Taşıyıcı veya nakliyeci, ister kişi olsun ister firma olsun, kendi sorumluluğunu gerektiren halleri sigorta ettirebilir. Burada verilen teminat dar veya geniş kapsamlı olabilir. 

2- Marina İşletmeciliği Mali Sorumluluk Sigortası

Marina veya çekek yeri olarak tabir edilen yerler, gezinti teknelerinin (yatların) kışlama dönemlerinde karaya çekildikleri ve bakımlarının yapıldığı yerlerdir. Ayrıca marinalar yaz mevsiminde de yatlara konaklama, elektrik, su ve tamir, bakım, onarım hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerin  konaklama esnasında marina işleticisinin teknelere zarar vermesi hallerine karşı kendi sorumluluğunu teminat altına almasıdır.

3- Tersane İşletmeciliği Mali Sorumluluk Sigortası

Tersanede inşa edilmekte olan veya onarım gören teknelerin sahiplerine karşı, tersane işleticisinin sorumluluğunu gerektiren haller için yapılmaktadır. 

4- Tekne Sigortaları

Tekne sigortalarında asıl amaç gemidir. Teknenin denizlerde,  limanda, marinada bağlıyken, deneme seferinde, tehlike halindeki başka bir tekneyi çekerken, yatma haricinde veya karada inşa halinde iken, sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak bir ücret karşılığında belli tehlikelere karşı teminat altına alınmasıdır. Bu sigorta türü 1 yıllık yapılabileceği gibi, belirli bir sefer için de yapılabilmektedir.

5- Navlun Sigortaları

Navlun sigortaları, denizyoluyla taşınması durumunda ödenecek olan navlunun teminat altına alınmasıdır.

İHRACAT KREDİ SİGORTASI

İhracatçı yaptığı ticaret sonucunda yapılacak ödemenin eline geçeceğinden emin olmak ister. Bir dış ticaret işleminde en önemli sorunlardan birisi ithalatçıyla ihracatçı arasındaki güven konusudur. Uluslararası ticarette ihracatçıların rekabet edebilmesi pazar payını artırabilmesi mevcut pazarı koruyabilmesi için karşılaşılan sorunları azaltmak ve ortadan kaldırabilmek ihracatçıların önlem alması gereken metotları zorunlu hale getirmiştir. İhracat Kredi Sigortası, ekonomik kalkınma bakımından belirli bir düzeye gelmiş ülkeler ve bu ülkelerin mal ve hizmet üretim müteşebbisleri için hem güvence sağlamak hem bilinçli dış ticaret koşulları yaratmak açısından yararlı bir sigorta türüdür.

İhracat Kredi Sigortasının Faydaları

İhracatçı ithalatçının mali durumu hakkında önceden haberdar olarak mali yapısı zayıf olan firmaları eleyip güçlü olan firmalara yönelir, ihracat stratejilerini sağlıklı verilere göre tespit eder. İhracatçının pazar payında etkili bir rol oynar. İhracatçının alacak tahsilini etkiler. Genel olarak satış, pazar yeri, konumlandırma, analiz etme gibi etmenlerde büyük bir role sahiptir.

İhracat Kredi Sigortası Kapsamına Giren Riskler

Beklenen durumdan başka herhangi bir durumun ortaya çıkması ihtimali riski açıklayan ifadelerden biridir.

1- Politik Risk: İhracatçının mallarını sattığı ülkenin hükümetleri tarafından alınan kararlar veya o ülkedeki meydana gelen olaylar sonucunda ihracatçıya ihracat tutarının ödenmemesidir. Mal bedelinin transferini engelleyen kambiyo tehditlerinin konması, durumu risklidir.

2- Devlet Riski: Hükümetlerin mal ve hizmet üretmeleri, satmaları, borçlanmaları ve süresi dolduğunda borçlarını ödeyememeleridir. Uluslararası adalet divanı dışında hiçbir yargı organınca yargılanıp, borcunun alınamadığı borçlu hükümetlerdir, devletlerdir.Ülke riski ülkedeki olayların sebep olduğu zarar, kayıpla karşı karşıya kalmadır. O ülke hükümetinin denetimi altındadır.

3- Döviz Riski: Ticaret işlemi ödemenin, ihracatçının parası cinsinden yapılmasını gerektiriyorsa kur riskini ithalatçı, ithalatçının parası ile yapılıyorsa kur riskini ihracatçı üstlenmiş olur. Döviz ya da kambiyo riskinin İhracat Kredi Sigortası kurumlarınca paylaşılması söz konusudur.

4- Transfer Riski: İhracat sözleşmesinde öngörülen döviz miktarının ödenmemesi, transfer edilmesidir.

5- Enflasyon Riski: İhracatçının ithalatçı ülkedeki enflasyon nedeni ile değeri düşen döviz üzerinden alacağını tahsil etmesi ve zarara uğramasıdır.

SİGORTA BELGELERİ

Sigorta satıcı tarafından sözleşme konusu malın alıcıya sevki sırasında taşıma riskleri ile alıcının özel talimatına bağlı olarak varış mahallindeki bazı ek riskleri de kapsar. Sigorta belgeleri; malın istenilen riskler kapsamında sigorta edildiğini kanıtlamakta ve bu riskler oluştuğunda hasar tazminatının sigorta şirketinden tahsiline dayanak sağlanmaktadır. 

1- Sigorta Mektubu

Sigortacılar genellikle bütün işlemlerini acentalar aracılığıyla yürütürler. Bu acentaların bazıları, sadece sigortacıya müşteri temin eder ve bunun karşılığında işin mahiyetine göre komisyon sağlarlar. Bu tür faaliyette bulunan acentaların, sigorta poliçesi düzenlemeye, sigortacıyı herhangi bir şekilde mesuliyet altına sokma yetkilen yoktur.  Sigorta belgesi veya sigorta poliçesi yerine geçmeyen bu belgeye istinaden, ortaya çıkabilecek bir hasar veya kayıp durumunda, sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunulamaz. 

2- Sigorta Şahadetnamesi veya Sigorta Sertifikası

Sigorta yaptıran ile sigorta şirketi arasında çoğu kez birden fazla yüklemenin sigortasını kapsamak üzere açık  sigorta sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmeye istinaden sigorta yaptıran, her yükleme tarihininde, kesin sigorta yapılması için yüklenen malların niteliklerini ve yükleme tarihini belirten bir sigorta şahadetnamesini düzenleyerek sigortacıya gönderir. Bir teklif niteliğini taşıyan sigorta şahadetnamesi, ancak sigortacı tarafından kabul edilip imzalandıktan sonra geçerli bir sigorta belgesi vasfını kazanır. Sigorta şahadetnamesi; yükletenin istemi üzerine nama, emre veya hamiline düzenlenerek, ciro ve teslim yoluyla devredilebilir. Ancak, sigorta şahadetnamesinin devredilebilir bir kıymetli evrak olabilmesi için sigortayı yaptıran ve sigortacı tarafından imzalanması zorunludur. 

3– Sigorta Poliçesi

Nakliyat sigorta poliçesi; sigorta ettiren ile sigortacı arasında malların belirli yerler ve belirli tarihler arasında sigortalanması için düzenlenen bir belgedir. Poliçe,sigorta sözleşmesinin mevcudiyetine delil olup, sözleşme, poliçenin düzenlenmesinden önce icap ve kabul ile meydana gelir.

Instagram Hesabımızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*