Lojistikte Uluslararası Standardizasyon Uygulamaları

STANDARDİZASYON NEDİR?

Uluslararası Standardizasyon Birliği (ISO, International Organization for Standardization) tarafından belirlenmiş, ürünlerin kalite ve standartlarını koruyabilmesi için uyulması gereken kurallar bütünüdür.

Standardizasyon, insanların çeşitli durumlarda karşılaştıkları sorunlar karşısında ortaya çıkmıştır. Tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. İnsan yaşamının bulunduğu her ortamda belirli bir standart ölçülendirmesi olmuştur. Örneğin eski uygarlıklar (Mısır ve Sümer vb.) evlerin yapılışı, yerleşim planlamaları, su sistemleri, ağırlık ölçümleri gibi çeşitli standartlar kullanılmıştır. M.Ö ise Babil Krallığında ağırlık hesaplamaları ve ölçü birimlerinin hazırlandığı ve kullanıldığı tespit edilmiştir. Osmanlı Devleti’nde de 1502 yılında II. Beyazıt, halkın ve bilirkişilerin yardımıyla ‘’Bursa Belediye Kanunu’’ adlı standartlardan oluşan bir kanun çıkartmıştır. Bu standartlar içerisinde; peynir, et, sebze, kıyafet, ekmek, mücevher, deri, yumurta vb. Ürünler ile ilgilidir. Bu kanun tarafından bu ürünlerin kalitesi ve fiyatlandırılması standartlaştırılmış ve bunların kontrolünü sağlayacak bir teşkilat kurulmuştur. İlk kurulan standardizasyon teşkilatı olan BSI (İngiliz Standartları Enstitüsü) 1901 yılında kurulmuştur. 1906 yılında kurulan IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) ise ilk uluslararası standardizasyon teşkilatıdır. Türkiye’de standardizasyonla ilgili çalışmalar 1930 yılında yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ilk standardizasyon kurumu 1954 yılında kurulmuş olan TSE (Türk Standartları Enstitüsü)’dür. 1960 tarihinde yayımlanan 132 sayılı kanunla TSE günümüzdeki halini almıştır.

STANDARDİZASYONUN AMAÇ VE İLKELERİ

Standardizasyonun amacı; verimliliği arttırmak, kaliteyi yükseltmek, maliyetleri azaltmak, kayıp ve atık oranlarını azaltmak, hayatımızı kolaylaştıracak hizmet ve mal üretiminin gerçekleşmesini sağlamaktır.

Standardizasyonun temel ilkeleri ise;

 • Şeffaflık
 • Açıklık
 • Tarafsızlık ve Uzlaşı
 • Etkinlik ve İlgi
 • Uyumluluk
 • Gelişim Boyutu

LOJİSTİK STANDARTLARI NELERDİR?

ISO 9001: ISO 9001, kalite yönetim sistemleri için dünyadaki en popüler standarttır. Çerçeve ve ilkeler, müşterileri ve paydaşları tatmin eden kurumsal yönetime mantıklı bir yaklaşımdır. Kalite kontrol verimli çalışmaya ve etkili ürün ve hizmetlere yol açar, bu nedenle ISO 9001 sertifikası şirketinizin başarısını artırır ve müşterilerinize tutarlı kaliteli hizmetler sunmaya kararlı olduğunuzu gösterir.

ISO 27001: ISO 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası standarttır. Çerçevesi, çalışan, şirket ve müşteri verilerinin gizli kalmasını sağlayarak tedarik zinciri şirketlerinin yasal olarak uyumlu olmasına yardımcı olur. Lojistik sektörü, ISO 27001 sertifikası ile veri ihlalleri, vandalizm ve hırsızlık gibi güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilir. ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemi standartları ile uyumludur.

ISO 27701: ISO 27701, veri gizliliğini ele alan ISO 27001’in bir uzantısıdır. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi veri gizliliği gereklilikleriyle uyumlu bir sistem isteyen kuruluşlar için rehberlik sağlar. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII) denetleyicileri ve işleyicileri çerçevesi, çalışanların veya müşterilerin gizlilik haklarını ihlal etme riskini azaltır.

ISO 50001: ISO 50001, uluslararası kabul görmüş bir enerji yönetim sistemi standardıdır. Çerçeve, lojistik şirketlerinin mevzuat gerekliliklerini karşılamak ve enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için sürekli iyileştirmeler yoluyla enerji verimliliklerini optimize etmelerine yardımcı olur. Bu standardın belgelendirilmesi, müşterilerinize karşı sorumluluğunuzu gösterir, marka imajınızı geliştirir ve işletmenizi enerji politikasında bir endüstri lideri olarak konumlandırır.

PAS 2060: PAS 2060, uluslararası kabul görmüş tek karbon nötrlük standardıdır. Bu standardın belgelendirilmesi, lojistik şirketlerinin karbon nötr olduğunu gösterir. Tedarik zinciri işletmeleri ölçüm, azaltma, denkleştirme ve dokümantasyon yoluyla karbon nötr iddialarını kanıtlayabilir ve sera gazı emisyonlarını azaltabilir. PAS 2060 ayrıca şirketlerin mevcut ve gelecekteki çevresel düzenlemeleri karşılamalarına yardımcı olur.

ISO 22301: ISO 22301, iş sürekliliği yönetim sistemleri için bir standarttır. Kuruluşların günlük operasyonlarını kesintiye uğratan olayları önlemesine, bunlara hazırlanmasına, yanıt vermesine ve bunlardan kurtulmasına yardımcı olur. Çerçeve, lojistik şirketlerinin operasyonlardaki aksaklıkların üstesinden gelme ve her zamanki gibi hizmet sunma becerisini göstermelerine olanak tanır. ISO 22301 sertifikası, müşterilerinize mükemmel risk yönetimi becerilerine sahip olduğunuzu gösterir.

ISO 45001 SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİMİ STANDARDI: ISO 45001, hükümetten bağımsız ulusal ve uluslararası standartlar komiteleri tarafından geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği için uluslararası bir standarttır. Mart 2018’de tanıtılan bu standart, yürürlükten kaldırılacak olan mevcut standardın (BS OHSAS 18001) yerini alıyor.

ISO 14040: Tüm yaşam döngüsü aşamalarında bir ürün veya hizmetin çevresel yönlerinin değerlendirilmesi için nicel değerlendirme yöntemlerini ele alır. ISO 14040, LCA’nın (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) dört aşamasını da kapsayan kapsayıcı bir standarttır.

ISO 14001: Bir çevre yönetim sistemi için kriterleri belirler ve sertifikalandırılabilir. Etkili bir çevre yönetim sistemi kurmak için bir şirket veya kuruluşun izleyebileceği bir çerçeve çizer.

ISO/IEC 27001: Bilgi güvenliği yönetim sistemleri (ISMS) ve gereksinimleri için dünyanın en iyi bilinen standardıdır. Veri koruma ve siber dayanıklılıktaki diğer en iyi uygulamalar, ISO/IEC 27000 ailesindeki bir düzineden fazla standart tarafından kapsanmaktadır. Birlikte, her sektör ve büyüklükteki kuruluşun finansal bilgiler, fikri mülkiyet, çalışan verileri ve üçüncü taraflarca emanet edilen bilgiler gibi varlıkların güvenliğini yönetmesini sağlar.

ISO/IEC 20000: Uluslararası ITSM (BT hizmet yönetimi) standardıdır. BT departmanlarının ITSM süreçlerinin işin ihtiyaçları ve uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu olmasını sağlamasını sağlar. ISO 20000 standardı, kuruluşların yönetilen hizmetleri nasıl sunduklarını, hizmet seviyelerini nasıl ölçtüklerini ve performanslarını nasıl değerlendirdiklerini kıyaslamalarına yardımcı olur. ITIL ile geniş ölçüde uyumludur ve güçlü bir şekilde ondan yararlanır.

ISO 50001: ISO 50001, ISO 9001 veya ISO 14001 gibi diğer iyi bilinen standartlar için de kullanılan sürekli iyileştirme yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Bu, kuruluşların enerji yönetimini kalite ve çevre yönetimini iyileştirmeye yönelik genel çabalarına entegre etmelerini kolaylaştırır.

ISO 14067: Ürünlerin karbon ayak izinin ölçülmesine yönelik ilkeleri, gereklilikleri ve yönergeleri tanımlar. Standardın amacı, bir ürünün yaşam döngüsü aşamalarıyla ilişkili Sera gazı emisyonlarını ölçmektir.

ISO 10002: Şirketinizde geliştirebileceğiniz alanları bulmanızı ve sonuçta şikayet nedenlerini ortadan kaldırmanızı sağlar. Standart, müşteri şikayetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmeniz için gerekli yönetim araçlarını tanımlar ve sunduğunuz hizmetten daha fazla müşterinin memnun kalmasını sağlar.

TAPA SERTİFİKALANDIRMA: Taşınan Varlıkları Koruma Derneği anlamına gelir. Bu, küresel üreticilerin, lojistik sağlayıcıların, nakliye şirketlerinin, kolluk kuvvetlerinin ve diğer paydaşların birlikte tedarik zinciri için önde gelen güvenlik standartlarını oluşturduğu benzersiz bir forumdur. TAPA’nın amacı nakliye suçlarını, kargo hırsızlığını ve mal kaybını en aza indirmektir.

C-TPAT: C-TPAT, Terörizme Karşı Gümrük-Ticaret Ortaklığı anlamına gelen bir Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) girişimidir. C-TPAT, katılımcıların tedarik zincirlerini kitle imha silahları da dahil olmak üzere terörist silahların gizlenmesinden korumak için çalıştıkları gönüllü bir programdır. Bu ortaklık, Amerika Birleşik Devletleri ithalatçıları, gümrük komisyoncuları, terminal operatörleri, taşıyıcılar ve yabancı üreticiler dahil olmak üzere küresel tedarik zincirinde yer alan kuruluşlar içindir.

ISO 28000: ISO 28000, tedarik zinciri için bir Güvenlik Yönetim Sisteminin Security Management System – SMS) gerekliliklerini ele alan uluslararası bir standarttır. Kuruluşun güvenlik tehditlerini değerlendirmesine ve tedarik zincirlerinde ortaya çıktıkça bunları yönetmesine yardımcı olacak yönleri belirtir. Güvenlik Yönetimi, iş yönetiminin diğer yönleriyle ilgilidir. ISO 28000 ile kuruluşlar, uygun güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını belirleyebilir ve varlıklarını çeşitli tehditlerden koruyabilir.

ISO 14064: Sera gazı emisyon raporlarının gönüllü olarak doğrulanmasına yönelik uluslararası bir standarttır. Sera gazlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması için zorunlu sistemlerin ortaya çıkmasının ardından, bu sistemlerin dışındaki emisyonların (genellikle kuruluşun karbon ayak izi olarak adlandırılır) izlenmesi ve raporlanmasına yönelik artan bir talep olmuştur. Uluslararası standart ISO 14064, kuruluşların talebine yanıt olarak bu tür raporları gönüllü olarak doğrulamak için geliştirilmiştir.

TOPLAM KALİTE YÖNETİM (TKY): Müşteri memnuniyetinde sürekli iyileştirme sağlamak için kapsamlı bir sistemdir. İstenen sonuca ulaşmak için işin toplam entegrasyonu felsefesidir. Amaç, daha fazla verimlilik ve etkinlik, daha düşük işletme maliyeti ve artan pazar payı elde etmektir.

SEDEX: Sedex, üyelerinin küresel tedarik zincirindeki faaliyetlerini kolaylaştıran küresel bir organizasyondur. Küresel tedarik zincirinde sorumlu ve etik iş uygulamaları ve iyileştirme süreçleri geliştiren, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sedex, tedarik zincirinde etik ticaret yapan şirketleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

SQAS: Kimya şirketleri, ürün yönetiminin bir parçası olarak lojistik faaliyetlerinin Risk Yönetimini desteklemek için SQAS sistemini kullanır. SQAS raporları, (potansiyel) hizmet sağlayıcılarının güçlü ve zayıf yönleri hakkında iyi bir fikir sağlar. Kimya şirketleri, değerlendirme raporlarını yeni hizmet sağlayıcılarının seçim süreçlerinde ve mevcut hizmet sağlayıcılarının standartlarının ve performansının devam eden değerlendirmesi için kullanır. SQAS raporları, sürekli iyileştirme sürecinin bir parçası olarak kimya şirketleri ile Lojistik Hizmet Sağlayıcıları arasındaki diyaloğu desteklemek için kullanılır.

ISO 14025: Tip III çevre beyanı programlarının ve Tip III çevre beyanlarının geliştirilmesine yönelik ilkeleri belirler ve prosedürleri belirler. Tip III çevre beyanı programlarının ve Tip III çevre beyanlarının geliştirilmesinde ISO 14040 standart serisinin kullanımını özel olarak belirler. ISO 14025:2006, ISO 14020:2000 Tip III çevre beyanlarında verilenlere ek olarak, çevresel bilgilerin kullanımına ilişkin ilkeleri belirler.

EURO EMİSYON STANDARTLARI: Avrupa Birliği (AB) tarafından 1992’de resmi olarak tanıtılan Euro Emisyon Standartları, AB’de satılan araçların salabileceği kabul edilebilir egzoz emisyonu miktarını tanımlamak için tasarlanmış bir dizi düzenlemedir.

BRC/BRCGS: BRC Global Standardı veya BRCGS, uluslararası bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri standardıdır ve GFSI tarafından tanınan belgelendirme programlarından biridir. Etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturmak için gıda işleyicilerin uyması gereken gereklilikleri içerir. Standardın ayrıca gıda paketleme üreticileri, depolama ve dağıtım ve şimdi acente ve komisyoncular için sürümleri de bulunmaktadır.

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON İÇİN ULUSAL MEVZUAT: Dünya Ticaret Örgütü’nün ülkeler arasındaki uluslararası ticareti geliştirmek için ‘’Ticarette Teknik Engeller Anlaşması ‘’ mevzuatını uygulamaktadır. Bu standartlara uyularak yapılmış mal ya da hizmetin insan sağlığına engel olmayacağı düşünülmektedir. Türkiye’de yapılan standardizasyon denetimleri Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlıdır.

ISO BELGELENDİRMESİNİN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE FAYDALARI

ISO standartlarında özetlenen yönetim sistemleri, tedarik zincirinizin süreçlerine ve prosedürlerine fayda sağlar. Lojistik endüstri standartları işletmenize şu avantajları getirecektir:

 • Verimli ürün ve hizmet sunumu
 • Tedarik zinciri boyunca daha iyi çevresel performans
 • Yönetmeliklere ve mevzuata uyum
 • Yeni iş kazanmak için sektörde rekabet avantajı
 • Artırılmış güvenlik riski yönetimi
 • Azaltılmış işletme maliyetleri
 • Yeni ve mevcut iş ilişkilerinde iyileştirmeler
 • Mükemmellik taahhüdünü göstererek gelişmiş itibar
 • Hızlı teslimat ile daha iyi ticaret

DİĞER ULUSLARARASI STANDARDİZASYON ÖRGÜTLERİ

IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), tüketici pazarları için geliştirilmiş elektronik ve teknik ekipman standartlarını yayınlayan küresel bir kuruluştur. IEC üyeleri, dünya çapında düzinelerce ülkeyi içerir. IEC standartları, farklı elektronik ve teknik ürün türleri için daha tutarlı bir temel standarda yol açar.BT için temel standartları teşvik etmede küresel bir lider olarak IEC, kurumsal operasyonlar için bir dizi standart geliştiren Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ve telekom standartlarıyla ilgilenen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) gibi diğer kuruluşları tamamlar. Bu gruplar, dünya çapında sorumlu teknolojik gelişmeyi teşvik etmek için bireysel olarak ve birlikte çalışır.

ITU: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), bilgi ve iletişim teknolojisinin (ICT) geliştirilmesi, yönetimi ve standardizasyonundan sorumlu olan, Birleşmiş Milletler’in küresel olarak yönetilen bir kuruluşudur. ITU, uydu yörüngelerinin ve radyo spektrumunun kullanımı, farklı teknolojilerin birbirine bağlanması ve BİT standartlarının oluşturulması konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlar.
ITU, BİT tabanlı ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi ve ilerlemesi yoluyla küresel bağlantı sağlamak için kuruldu.

ITU ilgi alanları ve faaliyetleri aşağıdaki kilit alanlara dağıtılır:

 • Radyokomünikasyon Sektörü (ITU-R): Küresel radyo iletişimini, uydu yörüngelerini ve kablosuz iletişim, geniş bant İnternet, meteoroloji, TV yayıncılığı ve hücresel iletişim gibi türetilmiş teknolojileri ve hizmetleri yönetir.
 • Telekomünikasyon Geliştirme Sektörü (ITU-D): ICT/telekom etkinlikleri, seminerler ve çalıştaylar düzenler ve telekom ürünleri ve çözümleri geliştirmek için sektörle birlikte çalışır.
 • Telekomünikasyon Standardizasyonu (ITU-T): Telekomünikasyon standartlarını geliştirir, uygular ve yönetir.

JEDEC: JEDEC, Ortak Elektron Aygıtı Mühendislik Konseyi’nin kısaltmasıdır. Grup bugün teknik olarak Birleşik Katı Hal Teknolojisi Derneği olarak bilinse de, hala JEDEC olarak anılmaktadır. Grup 1958’de bir konseyin tüplere ve diğerinin yarı iletkenlere tahsis edilmesiyle kuruldu. Bu gruplar başlangıçta farklı cihazlara parça numaraları atamak için vardı, ancak sonunda JEDEC’in işi, bir bütün olarak yarı iletken endüstrisine uygulanabilecek standart test yöntemleri ve ürün standartlarının geliştirilmesini içerecek şekilde genişledi. JEDEC, zamanla endüstrinin 1970’lerdeki askeri ihtiyaçlardan 1980’lerdeki PC’lerin yükselişine, modern flash bellek ve DRAM bileşenlerine kadar farklı taleplere uyum sağlamasına yardımcı oldu. JEDEC, bilgi işlem endüstrisinde uluslararası standartların geliştirilmesinde de etkili oldu.

ANSI: Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), Amerika Birleşik Devletleri’nde gönüllü uygunluk standartlarını destekleyen, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. ANSI aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’ni uluslararası standartlar kuruluşlarında temsil ederek, birden çok endüstride evrensel olarak kabul edilen kılavuzların oluşturulmasına yardımcı olur.

NIST: Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, bilim ve teknoloji endüstrisindeki ABD merkezli kuruluşlarda inovasyonu ve ekonomik rekabet gücünü artırmak için teknoloji, ölçütler ve standartlar geliştiren, düzenleyici olmayan bir devlet kurumudur.

ACM: Bilgi işlem teknolojilerine dayalı, kar amacı gütmeyen bir ticaret grubudur. Yarım asrı aşkın bir süre önce kurulmuştur. Merkezi operasyonları aracılığıyla teknolojinin büyümesine ve günümüz toplumlarında bilgi işlemin rolüne bakmaya yardımcı olan çeşitli özel ilgi gruplarına fayda sağlar. Otuz yedi özel ilgi grubu bulunmaktadır. Bilgi işlemin farklı yönleri ve bunların insan topluluklarını nasıl etkilediği hakkında konuşmak için konferanslar ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenler.

ECMA INTERNATIONAL: Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) ve tüketici elektroniğinde standardizasyon üzerine çalışan bir endüstri derneğidir. Dernek, BİT’lerin ve tüketici elektroniğinin kullanımını kolaylaştırmak ve standart hale getirmek için küresel standartlar ve teknik raporlar geliştirir. Ayrıca, standartların uygulandıkları ortamı etkileyerek doğru kullanımını teşvik eder.
Üyeliği, Alibaba, Apple, Bloomberg, Google, Hitachi, HP, Huawei, IBM, Intel, Meta, Microsoft, Netflix ve PayPal gibi kuruluşların yanı sıra önde gelen üniversiteleri ve araştırma enstitülerini içerir.

CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (Fransız Comité Européen de Normalization Électrotechnique’den CENELEC), Avrupa’daki elektrikli ve elektronik ürünlerle ilgili standartlardan sorumlu Avrupa komitesidir. CENELEC, teknik standardizasyon için diğer Avrupa sistemleriyle birlikte çalışır ve kalite, güvenlik ve ticaretteki engellerin kaldırılmasına yardımcı olur.

JETRO: JETRO veya Japonya Dış Ticaret Örgütü, Japonya ile dünyanın geri kalanı arasında karşılıklı ticaret ve yatırımı teşvik etmek için çalışan hükümetle ilgili bir kuruluştur. İlk olarak 1958’de yurtdışındaki Japon ihracatını teşvik etmek için kurulan JETRO’nun 21. yüzyıldaki temel odak noktası, Japonya’ya doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeye ve küçük ve orta ölçekli Japon şirketlerinin küresel ihracat potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmaya doğru kaydı.

DNTMS: (National Trade Measurment and Standards) Ulusal Ticaret Ölçümü ve Standartları, tüketicileri güvensiz ve kalitesiz ürünlerden koruyan ve mal değişimi için elverişli koşullar yaratan yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasından sorumludur. Kalite, güvenlik, güvenilirlik, verimlilik düzeylerini yükseltmek için ulusal ve uluslararası standartlar geliştirir. Departman, ölçü birimlerinin ve ölçü aletlerinin adil ve adil kullanımını sağlamak için ulusal ölçü birimleri sistemini ve standartlarını sürdürmektedir. Departman ayrıca, kamu altyapı metallerinin yasa dışı ticaretini önlemek için hurda metal ticaretini de düzenlemektedir.

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE)

Türk Standartları Enstitüsü standart hazırlama ve kontrolleri için ilk olarak 1954 yılında Türkiye Odalar Birliği’ne bağlı olarak kurulmuştur. 1960 tarihinde yayınlana 302 yazılı kanun ile günümüzdeki özerk halini almıştır. Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan standartlar bakanlıklar tarafından yürürlüğe konularak Resmî Gazetede halka duyurulur. Bu standartların denetimlerini Bakanlıklar üstlenmektedir.

TSE’NİN GÖREVLERİ

 • Her durumla ilgili standartlar hazırlamak ve hazırlatmak.
 • Enstitü tarafından hazırlanmış veya başka kurumlarca hazırlanmış standartları kontrol etmek ve uygun bulunması durumunda Türk Standartlarına ekleme yapmak.
 • Kabul edilmiş standartları yayınlamak ve bu standartların uygulanması için teşvikler yapmak.
 • Resmi veya Özel kurumların talebi durumunda standartlar hazırlamak.
 • Standartlarla ilgili her türlü bilgi ve kaynakları incelemek, araştırma yapmak ve diğer yabancı, uluslararası standardizasyon kurumlarıyla iletişim halinde bulunmak.
 • Standartlarla ilgili araştırma yapmak ve bu standartların kontrolünün yapılması için laboratuvar, analiz merkezleri, muayeneler kurmak.

TSE tarafından verilen belgeler şunlardır;

İmalat yeterlik belgesi, Kalite uygunluk belgesi, Türk standartlarına uygunluk belgesi, Kalite güvencesi sistem belgesi, Laboratuvar yeterlilik belgesi.

KAYNAKÇA

 • https://www.sqas.org/introduction.php
 • https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2900&ParentID=9180
 • https://www.iso.org/standards.html
 • https://www.researchgate.net/publication/342466684_-Arastirma_Makalesi_-_H_TURKIYE%27DE_LOJISTIK_FIRMALARIN_KALITE_GELISTIRME_CALISMALARI_ICIN_ULUSAL_MEVZUAT_VE_ORNEK_CALISMALAR_UZERINE_BIR_ARASTIRMA_NATIONAL_LEGISLATION_IN_TURKEY_FOR_QUALITY_IMPROVEMEN
 • http://osmanguctekin.cbu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/02/KALİTE1.pdf
 • https://www.nqa.com/en-gb/certification/sectors/logistics
 • https://www.techopedia.com
 • https://www.electronicdesign.com/technologies/communications/article/21796419/10-standards-organizations-that-affect-you-whether-you-know-it-or-not
 • ADIGÜZEL, S. (2020). AVRUPA VE TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 15(1), 309-321.
 • Kayadöven, N. (2015). Avrupa Birliğinde standardizasyon ve Türkiyenin uyumu (Doctoral dissertation, Anadolu University (Turkey)).

Instagram Hesabı‘mızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*