Lojistik ve İnovasyon

LOJİSTİK NEDİR?

Lojistiğin tarihçesinde ilk olarak askeriye vardır. Savaş zamanların da askerlerin yiyecek, içecek, sağlık, haberleşme hizmetleri, yol koşulları vb. Konular da kullanılmıştır. Lojistik sektörüne daha fazla ihtiyaç olduğunu fark eden global, lojistik alanını kullanmaya başlamıştır. Lojistik daha sonraki zamanlar da alt başlıklar halinde genişletilmeye başlanmıştır. Tedarik zinciri taşımacılık, işletme sorumluluğu, üretim satın alma, finans, nakliye, depolama, envanter, mal idaresi, teknoloji, ambalajlama vb. alanlar da farklı iş bölümlerine ayrılarak devam etmektedir. Geniş kapsamlı bir alan olan lojistik sadece taşımacılık, ürün idaresi dışında insan ilişkileri ve iyi iletişimi de içerisinde barındırmaktadır. Lojistik coğrafi koşulları ele alarak tedarik zinciri oluşturulan bir sektördür. Lojistik TDK’ ya göre de “geri hizmet” anlamına gelmektedir. Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanmasıdır.  Lojistik; doğru zamanda, doğru fiyata, doğru miktara sahip olmaktır.

GELİŞİM TARİHÇESİ VE AŞAMALARI

 • 1940 – 1960: Lojistik kurma aşaması
 • 1960 – 1970: Lojistik kavramının yerleşmesi ve önem kazanması
 • 1970 – 1980: Lojistikte önceliklerin değişmesi ve modellemenin başlaması
 • 1980 – Günümüze kadar: Teknik değişimin ve ekonomik kuvvetlerin çağı

Lojistik, bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, ambalajlama, gümrükleme, ve dağıtım süreçlerinin tümünü kapsamaktadır. Lojistik gelişen teknoloji ve inovasyonla beraber iş ve özel yaşantımızın kolaylaştırılmasını sağladı. Ve bununla beraber edindiğimiz bazı sağlam alt yapılarımız vardır. 

 • Maliyet yönetiminde etkinliğin artması,
 • Planlamada stratejik verimlilik yaklaşımı sağlanması,
 • Zaman yönetimi kavramının önem kazanması,
 • Gelişen zamanın değişen koşullarına göre, uygun çözüm yolları ve alternatif çözümler üretilmesi,
 • Teknolojik yatırımlar ve alt yapı ile hızlıca gelişim sağlanması.

Lojistik, ürünlerin müşterilere en hızlı şekilde ulaşmasına, hammaddenin hızlı ve çabuk işlenmesine, depolanmasına fayda sağlar. İşletmelerin uzun ömürlü olması ve maliyet avantajı yakalayıp kar edebilmesine fırsat verir. Ve bunu tek başına yapamaz lojistik belirli alt dallara ayrılarak yapar ve bu alt dallar AR-GE ye ihtiyaç duyduklarından inovasyonla hareket eden genelde kazanmaktadır. Uyum ve değişen koşulların götürüsü olduğunu kadar da getirisinin olduğunu inkar edemeyiz hatta getirinin daha fazla olduğunu söylemek gerekir. Bu koşullarda uyum sağladıkları alt dallarını inceleyelim:

Tedarik Zinciri: Hammaddenin tedarikçiler arası fiziksel hareket ve idare biçimidir.

Fiziksel Dağıtım: Taşıma operasyonu ve organizasyonunu ifade eder.

Ambalajlama: Üretilen ürünlerin son kullanıcının hoşuna gidecek şekilde koruyucu kaplama ürünler ile kaplanmasıdır.

Gümrükleme: Yurtdışı satış ya da satın alımlarda devletin belirlediği işlemlerin gerçekleştirilmesidir.

Depolama: Ürünlerin fiziki olarak saklanmasını ifade eder. Üretilen hizmet ya da mamullerin dağıtımdan önceki toplama merkezidir.

Stok Yönetimi: Depo alanında ne kadar ürün ya da hizmet bulunduğu, tüketicilere ne kadar sürede teslim edileceği ve tekrar ne zaman sevkiyat yapılması gerektiği, üretime girme zamanı gibi konulara karar verilir.

İNOVASYON NEDİR?

İnovasyon

İnovasyon, yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilerek ortama ve şartlara uygun şekilde uygulanması. Bir diğer tanımıyla, gözle görülür açık ihtiyaçların çözümüne yönelik sunulmuş yaratıcı çözümler süreci. Aslında bir nevi bazı zamanlar da krizi fırsata çevirerek yeni girişimler de bulunmaktadır. İnovasyon gelişen çağda değişen durumlara gerektirdi yerde ayak uydurmaktır ve kendisine çevirebileceği fırsatları kollamaktır. Fikir değişimi ve oluşturulmasıyla iş yönetiminin de yapılmasıdır. İnovasyon sadece bilgi üretimi değildir o bilginin topluma fayda sağlayıp sağlamadığına bakılıp uygulanmasıdır krizi fırsata çevirmek ve yeni iş fırsatları yaratmak desekte toplum refahını düşünmeden hareket etmek pek inovasyona göre bir hareket değildir. İnovasyon bir buluş değildir. Daha çok günümüzde var olan bir ürün, hizmeti ele alıp ürüne yeni etkin özellikler katıp yeniden insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu aşamada önemli olan değişen yeni özelliğin etkin olmasıdır. Özgün bir özellik katmasıdır. İnovasyon süreci: teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bir bütündür.

Üretim: insan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını artırmaya yönelik çabalar olarak tanımlanabilir. Bu sebeple üretim, imalat kavramından ayrılır; zira imalat, üretimden farklı olarak sadece bir malın sayısını ya da faydasını arttırma çabasıdır.

Ar-Ge: Araştırma ve geliştirme OECD tarafından, “bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması” olarak tanımlanmıştır.

Tasarım: bir planın ya da nesnenin, inşa sürecindeki mimari ve mühendislik çizimlerinin meydana getirilmesine denir. Hem fiil hem isim olarak kullanılan “tasarlamak” yeni bir ürün ya da obje için plan yaratma ve geliştirme sürecini tanımlar.

Bilgi: Bilgi, deney, tecrübe, yorum ya da fikrin bir araya gelmesi ile oluşan enformasyondur. Bilgi, sosyal olaylarda, karar ve eylemler için uygulanmaya hazır yüksek değerde bir enformasyon şeklidir. Bilgi kişisel anlamda düzenlenmiş enformasyondur ve genelde deney ve tecrübelerin bileşiminden oluşur.

İlişki: iki ya da daha çok şey arasındaki karşılıklı ilgi, bağ.

Risk: Risk, tehlikeli durumların meydana getirebileceği zararın olma ihtimaline göre belirlenmiş değerdir. Tehlikenin ihtimali ve şiddeti riskin derecesini belirler. Risk, uygulanan faaliyetlerin içerdiği belirsizliği ifade eder. Bu belirsizliğin olumlu veya olumsuz sonuçları olabilmektedir.

Performans: Performans, bir işi yapan kişinin ya da grubun çalıştığı iş üzerinde amaca ve hedefe ulaşabilmesi için gösterdiği emek, çaba, maksimum enerji, bilgi, yeterlilik ve işten aldığı doyuma performans denir. Aynı zamanda hedeflenen bir görevin, önceden belirlenmiş standartlara uygun olarak, beklenen amaçlara ulaşma derecesi olarak da tanımlanabilir.

Kurumsal: Basit bir şekilde açıklamak gerekirse kurumsal; belirli ilkelere bağlı kalmak, belirli kurallar dahilinde hareket etmek ve kararlar almak, her hamleyi önceden hesaplayarak harekete geçmek gibi kriterlerden oluşur.

Finans: Temel olarak finans, para yönetimini ve gerekli fonları elde etme sürecini temsil eder. Finans aynı zamanda finansal sistemleri oluşturan para, bankacılık, kredi, yatırımlar, varlıklar ve borçların gözetimini, oluşturulmasını ve incelenmesini de kapsar.

Pazarlama: bir malın, bir ürünün, bir hizmetin tanıtılması, pazar durumunun ve gereksinimlerinin saptanması, müşteri kazanma ve elde tutma gibi etkinliklerin tümü.

İNOVASYON SÜREÇLERİ: 

1. Adım: Tanımlama. Keşif süreci; problemi, yaratıcı çözüm üretmeyi teşvik edecek bir şekilde ifade etmekle başlar.

2. Adım: Fikir Üretme.

3. Adım: Geliştirme.

4. Adım: Uygulama.

İNOVASYON TÜRLERİ:

İş Modeli İnovasyonu
 1. Ürün İnovasyonu
 2. Pazarlama İnovasyonu
 3. Hizmet İnovasyonu
 4. Organizasyonel İnovasyon
 5. İş Modeli İnovasyonu

Ürün İnovasyonu: Ürün inovasyonu alanındaki yenilikler, sunulan özelliklerden ürünün kalitesine kadar her kavramı içermektedir. Bu alandaki yenilikler, temel bir ürüne gerçek değer katabilecek tamamlayıcı ürünler ve hizmetler etrafında dönmektedir. Hem mevcut ürün segmentlerinde iyileştirmeler hem de tamamen yeni özellikler içerebilir. Ürün inovasyonunda kilit nokta, tanımında belirttiğimiz gibi ürüne önemli bir değer katmaya çalışmaktır. Yenilikçi ürünlerin veya ürün özelliklerinin geliştirilmesi esas alınmalıdır.

Pazarlama İnovasyonu: ürün veya hizmet aynı olup burada pazarlamacının sunuş şekli önemlidir. çok geniş bir görev yelpazesini, özellikle müşteri ve pazar yönelimi ile ilgili olan ve yeni bir ürün veya hizmetin başarılı bir şekilde pazarlanmasını sağlayan tüm faaliyetleri içerir. çok geniş bir görev yelpazesini, özellikle müşteri ve pazar yönelimi ile ilgili olan ve yeni bir ürün veya hizmetin başarılı bir şekilde pazarlanmasını sağlayan tüm faaliyetleri içerir.

Hizmet İnovasyonu: müşteriler için yeni hizmetlerin oluşturulması ve tanıtılmasını içeren inovasyon türüdür. Hizmet inovasyonu, müşteri deneyimi etrafında döner ve hizmetle ilgili yeniliklerle başlar. Bu alandaki yenilikler, ister kullanımını kolaylaştırarak, ister gözden kaçan işlevselliği vurgulayarak veya yaygın sorunları gidererek, ürün veya hizmetinizin özelliklerini geliştirir. Hizmetler, üretim şirketlerinde olduğu gibi aktif olarak satılmasa bile, lojistik, şikâyetler, satış danışmanlığı vb. gibi konularda hizmet vermeye devam etmektedir. Farklılaşma ve müşteri coşkusu söz konusu olduğunda yeniliğin geldiği yer burasıdır.

Organizasyonel İnovasyonu: organizasyonel yapıların artık yeni iş modellerine, yeni iş süreçlerine adapte olamadığını, belli noktalarda yetersiz kaldıklarında ve kendilerini sınırlandırdıklarını düşündüklerinde şirketler, organizasyonel yapılarını tamamen değiştirip yenliklere açık ve farklı uygulamalara hızlı adapte olan yapıya kavuşmak isteyebilir. Bu noktada şirket içerisinde departmanlar, çalışanlar ve hiyerarşi bazında yapılan inovatif çalışmalara da organizasyonel inovasyon denilmektedir.

İş Modeli İnovasyonu: İş modeli, firmanın tüketiciye sunduğu ürün ya da hizmeti nasıl ulaştırdığı ve bundan nasıl bir gelir elde ettiği ile ilgili bir olgudur. Örneğin, Bitaksi uygulamasının amacı bir hizmet sunmaktır ama bu hizmeti sunarken yeni bir iş modeli sunulmaktadır. 

İNOVASYON VE LOJİSTİK NEDİR? 

İnovasyon ve Lojistik

Arz ve talep noktalarındaki farklılıklar dengesinin sağlanabilmesi için hayata geçirilen bir sistemdir. İnovasyon fikir üretimi ve geliştirilmesi kısmıyla ilgilenirken lojistik ise onun üretim, talep ve dağıtım kısmı ile ilgilenmektedir. Rekabetçi piyasada inovasyon sektörün bir nevi beyni lojistik ise geliştirme ve üretim kısmıdır. Rekabet ve ticaretin favori oyuncusu lojistiğin fonksiyonlarının iyileştirilmesi, hızlandırılması ve maliyetlerinin azaltılabilmesi için inovasyon kaçınılmazdır.

Gelişen teknoloji ve üretim farklılığına evrilen dünyada inovasyona artık daha fazla ihtiyaç duymaktayız eskiden bu kadar revaçta olmayan bu alan artık günümüzde top listede durmaktadır. Sürdürülebilir rekabetin sağlanması, ticari güç oluşumunda büyük etki yaratan lojistik fonksiyonların rekabet gücüne yaptığı etkinin kesintisiz devam edebilmesi için başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar olan döngünün tüm aşamalarında inovasyon uygulanabilirliği mümkündür. Ulusal ve uluslararası pazarda rekabetin şirketler açısından giderek zorlaştığı bu dönemde tüm sektörlerin önemli yardımcı oyuncusu lojistik sektörü de rekabet ortamında daha hızlı ve daha etkin hizmet sunabilmek için kendini her geçen gün değiştirmeye ve iyileştirmeye çalışıyor. Her şeyin durabilme ihtimalinin olduğu dünya da üretim, tüketim ve taşımacılık asla durmayacaktır. Değiştirme ve iyileştirme için de inovasyona kapılarını açarak bu kültüre kendilerini alıştırmaya çalışıyorlar. Lojistikte inovasyon teknolojiye uyum sağlayarak müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve değişen pazar şartlarında pazardaki yerini kaybetmeden ilerleyebilmek açısından çok önemlidir. İnovasyon cesur hareket etmektir lojistik ise onu desteklemek. Bugün gelinen noktada fark yaratmak, firmaların daha farklı iyileştirme yoluna gitmesine, katma değer yaratacak faydalar sağlamasına, dolayısı ile lojistik yönetiminde “inovasyona” bağlı olmaktadır. Lojistik firmalarının sürdürülebilir bir büyüme, karlılık ve rekabet avantajı sağlamaları için en önemli etken, sadece firmanın genel prensip olarak değil, tüm çalışanlar ile “Çözüm Odaklı, İyileştirme ve Geliştirme” odaklı olmaları gerekmektedir ve bu durum da inovasyona yani düşünme kısmının devreye girdiği yerdir müşteriyi anlama analizini çıkartma isteğe göre hareler etme kısmındadır arz ve talep grafiğinin incelenmesi ve ona göre fikir yürütmesidir. Lojistik ve inovasyon belirli bir müşteri kitlesi için yeni ve faydalı olabilecek, en basitten en karmaşığa lojistikle ilgili her türlü hizmet şeklidir bunu beraber yapmak iş kolaylığı sağlamaktadır. Birbirini tamamlayan iş bölmeleri olan lojistik ve inovasyon müşteri kitlesini ön plan da tutup arz ve talep eğrisine göre hareket etmektedirler. Üretim ve tüketim kısmında Lojistik şirketleri kapsamlı hizmet sunmak ister bu durumda da inovasyon Ar-Ge bölümüyle devreye girmektedir. Çok kapsamlı olan lojistik ve inovasyon belirli bir odak grubuna yeni ve yararlı görünen, temelden karmaşığa kadar herhangi lojistik ile ilgili hizmet olarak tanımlanabilir.

Instagram Hesabı‘mızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*